électroménager en ligne
Maison Willy Save
Ontdek de grot van Ali Baba
Fr   |   Nl
Maison Willy Save - Algemene verkoopsvoorwaarden
Categoriën

  Algemene verkoopsvoorwaarden

  Algemene voorwaarden

  Het bedrijf Maison Willy SAVE s.p.r.l. is ingeschreven in het handelsregister onder btw-nummer BE 425.962.335. Het postadres is Rue Brunehaut 76-80 in 7022 Mesvin en het e-mailadres is annie.save@save.be. Elke bestelling van een product uit de online winkel van de website www.save.be houdt de voorafgaande raadpleging en aanvaarding in van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. De klik ter bevestiging van de bestelling betekent de volledige aanvaarding van onderhavige voorwaarden. Die klik heeft de waarde van een "digitale handtekening".

  Artikel 47
  Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen om af te zien van de overeenkomst. Dit recht kan zonder enige boete en zonder opgave van motief uitgeoefend worden.

  Doel:
  Onderhavige algemene voorwaarden hebben als doel de rechten en verplichtingen van de partijen te bepalen in het kader van de online verkoop van goederen die door Maison Willy SAVE s.p.r.l. aan de consument aangeboden worden.
  Bevestiging van de bestelling:
  De contractuele informatie is onderhevig aan een bevestiging door middel van een e-mail naar het e-mailadres dat door de consument op de bestelbon opgegeven werd.
  Bewijs van de transactie:
  De digitale registers, die in redelijke beveiligingsomstandigheden bewaard worden in de computersystemen van het bedrijf Maison Willy SAVE s.p.r.l., gelden als bewijs voor de communicatie, bestellingen en betalingen die tussen de partijen gebeurd zijn.
  De archivering van de bestelbonnen en facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbaar en duurzaam medium dat dienst kan doen als bewijs.

  Informatie over de producten:
  Alles wordt in het werk gesteld om de nauwkeurigheid te garanderen van de gegevens die op www.save.be worden weergegeven. Maison Willy SAVE s.p.r.l. of zijn leveranciers kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor speciale gevolgen, incidenten of schadegevallen die voortvloeien uit de elektronische overdracht of de nauwkeurigheid van de overgedragen gegevens, zelfs in het geval dat Maison Willy SAVE s.p.r.l. wist dat dergelijke schade mogelijk was. De namen en merken van producten en producenten worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden. De foto's, beschrijvingen en prijzen van producten zijn niet contractueel.
  Geldigheidstermijn en prijs van de aanbieding:
  Onze prijzen zijn geldig voor de betreffende dag.

  Leveringsvoorwaarden:
  Sommige artikelen zijn te groot of te zwaar om verzonden te worden (stenen brievenbussen, gasbarbecues, ...). De lijst kan op eenvoudig verzoek verkregen worden.
  De producten worden afgeleverd op het adres dat door de consument op de bestelbon opgegeven werd en uitsluitend in de geografische zones die wij aandoen.
  Alle producten vertrekken in perfecte staat vanuit onze magazijnen. De klant moet elk spoor van een botsing (gaten, sporen van verplettering, ...) op het pakket melden aan de transporteur (of postbode), en indien nodig het pakket weigeren. U krijgt vervolgens een nieuw identiek product toegestuurd zonder extra kosten.
  Het omruilen van elk product waarvan achteraf verklaard wordt dat het geschonden werd tijdens het transport maar waarvan geen voorbehoud werd gemaakt bij het in ontvangst nemen van het pakket, zal niet aanvaard worden.
  Zoals bij elke verzending is het mogelijk dat een product vertraging oploopt of zoek raakt. In een dergelijk geval verplichten wij de transporteur om een onderzoek in te stellen. Zo lang als nodig wordt alles in het werk gesteld om het pakket terug te vinden. Indien nodig betaalt de transporteur de handelaar terug en laat de handelaar een nieuw identiek pakket afleveren op kosten van de transporteur.
  Wij verwerpen iedere verantwoordelijkheid met betrekking tot de verlenging van de leveringstermijnen door toedoen van de transporteur, in het bijzonder in het geval van verlies van producten, slechte weersomstandigheden of stakingen.
  Leveringsprobleem door toedoen van de transporteur:
  Iedere onregelmatigheid in verband met de levering (transportschade, ontbrekend product in vergelijking met de leveringsbon, beschadigd pakket, gebroken producten, ...) moet verplicht op de leveringsbon vermeld worden in de vorm van een "handgeschreven voorbehoud", vergezeld van de handtekening van de klant.
  De consument moet deze onregelmatigheid tegelijkertijd bevestigen door binnen de twee (2) werkdagen na de leveringsdatum een aangetekende brief met ontvangstbewijs naar de transporteur te sturen waarin de klachten vermeld staan.
  De consument moet een kopie van die brief naar Rue Brunehaut 76-80 - 7022 Mesvin (BE) sturen. Indien wij die kopie niet ontvangen, kunnen wij het product niet omruilen.

  Leveringsfouten:
  Op de dag zelf van de levering of ten laatste de eerste werkdag na de levering moet de consument iedere klacht met betrekking tot een foute levering of een tegenstrijdigheid in de aard of de kwaliteit tussen de geleverde producten en de producten die op de bestelbon vermeld staan, schriftelijk melden aan Maison Willy SAVE s.p.r.l..
  Na die termijn zal geen enkele klacht meer behandeld worden.
  De melding van die klacht aan Maison Willy SAVE s.p.r.l. kan verstuurd worden naar Rue Brunehaut 76-80 - 7022 Mesvin (BE).
  Iedere klacht die niet volgens de hierboven vermelde regels en binnen de opgelegde termijnen ingediend wordt, zal niet behandeld kunnen worden en ontslaat Maison Willy SAVE s.p.r.l. van elke verantwoordelijkheid ten opzichte van de consument.
  In geval van een foutieve levering of omruiling moet elk om te ruilen of terug te betalen product in perfecte staat, in zijn geheel en in zijn originele verpakking terug naar Rue Brunehaut 76-80 - 7022 Mesvin (BE) gestuurd worden.
  Om aanvaard te worden, moet elke terugzending gesignaleerd worden aan en de voorafgaande goedkeuring krijgen van Maison Willy SAVE s.p.r.l., die, indien hij akkoord gaat, het pakket terug naar het juiste adres zal sturen.
  De verzendingskosten zijn ten laste van Maison Willy SAVE s.p.r.l., behalve in het geval dat het product niet overeen blijkt te komen met de originele verklaring die de consument bij het terugsturen afgelegd heeft.

  Garantie van de producten:

  De bepalingen van onderhavige voorwaarden kunnen de consument de wettelijke garantie niet ontnemen die de professionele verkoper verplicht om een garantie te geven voor alle gevolgen van verborgen gebreken van het aangekochte goed.
  De consument wordt er uitdrukkelijk van op de hoogte gebracht dat Maison Willy SAVE s.p.r.l. niet de producent is van de producten die op www.save.be staan en dat Maison Willy SAVE s.p.r.l. alle verantwoordelijkheid voor defecte producten afwijst.
  In geval van schade aan een persoon of goed door toedoen van een defect aan het product kan de consument zich bijgevolg enkel beroepen op de verantwoordelijkheid van de producent van dat product, op basis van de gegevens die op de verpakking van dat product vermeld staan.

  Recht op herroeping:
  Het recht op herroeping geldt enkel voor fysieke personen.
  De consument beschikt over een termijn van zeven (7) kalenderdagen om de producten die hem niet bevallen op zijn kosten terug te sturen. Die termijn gaat in vanaf de dag waarop de bestelling van de consument ontvangen wordt. Iedere terugzending kan op voorhand gemeld worden aan de klantendienst van Maison Willy SAVE s.p.r.l.. Het product moet teruggestuurd worden naar Rue Brunehaut 76-80 - 7022 Mesvin (BE).
  Enkel producten die in hun geheel, in hun complete en intacte originele verpakking zitten en in perfecte staat teruggestuurd worden, zullen worden teruggenomen. Elk product dat beschadigd is of waarvan de originele verpakking beschadigd is, zal niet terugbetaald, teruggenomen of omgeruild worden. Dit recht op herroeping kan zonder boete uitgeoefend worden, met uitzondering van de verzendings- en terugzendingskosten. In de veronderstelling dat het recht op herroeping uitgeoefend wordt, heeft de consument de keuze om het gestorte bedrag terugbetaald te worden of om het product om te ruilen. Als hij ervoor kiest om het product om te ruilen, dan vallen de kosten van de nieuwe verzending ten laste van de consument.
  Als de consument het recht op herroeping uitoefent, dan zal Maison Willy SAVE s.p.r.l. alles in het werk stellen om de consument binnen een termijn van dertig dagen terug te betalen.

  Gebruiksrecht:
  Het gebruik van de merken die op de website staan, is strikt verboden.

  Overmacht:
  Geen enkele partij verzaakt aan haar contractuele verplichtingen voor zover de uitvoering ervan vertraagd, belemmerd of verhinderd wordt door een toevallig geval van overmacht. Worden beschouwd als een geval van overmacht: elke onstuitbare, onvoorspelbare, onvermijdbare gebeurtenis of omstandigheid die buiten de wil van de partijen geschiedt en die ondanks alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen niet vermeden kon worden door die laatsten.
  De partij die door dergelijke omstandigheden getroffen wordt, zal de andere partij daarvan op de hoogte brengen binnen de tien werkdagen na de datum waarop zij daar kennis van heeft genomen.
  Binnen een termijn van drie maanden, behalve indien dat onmogelijk is door het geval van overmacht, zullen de twee partijen rond de tafel zitten om de gevolgen van die gebeurtenis te bestuderen en om de voorwaarden af te spreken voor de verdere uitvoering van het contract.
  Indien het geval van overmacht langer duurt dan één maand, dan kunnen onderhavige algemene voorwaarden opgezegd worden door de getroffen partij.

  Gedeeltelijke nietigheidsverklaring:

  Indien één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden nietig zouden zijn of als dusdanig zouden worden verklaard volgens de toepassing van een wet, een regelgeving of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde jurisdictie, dan blijven de andere bepalingen volledig van kracht.
  Niet-uitoefening van een recht:
  De niet-uitoefening van haar rechten door een van de partijen wanneer de andere partij een of andere verplichting in het kader van onderhavige verkoopvoorwaarden niet naleeft, kan niet worden beschouwd als een afstand van haar recht dit wel te doen in de toekomst.

  Toepasselijk recht:
  In het geval van een geschil of klacht zal de consument zich eerst tot Maison Willy SAVE s.p.r.l. richten om een minnelijke oplossing te vinden.
  Bescherming van persoonlijke gegevens:
  Alle gegevens die u ons verstrekt dienen louter om uw bestellingen te behandelen.
  U beschikt bij Maison Willy SAVE s.p.r.l. over het recht om de door u verstrekte gegevens te corrigeren, in te kijken, te wijzigen en te verwijderen. Dat recht kan ook online uitgeoefend worden.

  Geschillen:
  Elke bestelling die via www.save.be geplaatst wordt, houdt in dat de klant zonder enige beperking akkoord gaat met de algemene verkoopvoorwaarden van Maison Willy SAVE s.p.r.l..
  Wettelijke bepalingen    -    Algemene verkoopsvoorwaarden    -    Transportkosten    -    Sitemap
  Maison Willy Save bvba | Rue Brunehaut 76-80 | 7022 Mesvin | België | Tel.: +32 65 35 25 79 | Fax: +32 65 36 34 50 | BTW: BE 0425.962.335 | E-mail: